Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni

Özel Harika Park Anaokulu ve Özel Feneryolu Harika Park Anaokulu olarak kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine önem veriyoruz. Aşağıda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında hazırladığımız kişisel verilerinizin işlenmesi, kullanım amaçları ve haklarınızı içeren bilgilendirme metnimiz sunulmaktadır.

1- KVKK’da tanımlı şekli ile Özel Harika Park Anaokulu ve Özel Feneryolu Harika Park Anaokulu  olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, öğrenci ve velilere yönelik olarak aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz.

TCKN, İsim, soy isim, doğum yeri / tarihi, imza, (varsa) pasaport numarası

Cinsiyet, velayet bilgisi, vatandaşlık bilgisi

Telefon numarası, E-posta adresi

Adres bilgisi

Meslek ve Eğitim Durumu bilgileri

Fotoğraf, kamera kayıtları, okul bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerin video ve fotoğraf kayıtları

Öğrenciye yönelik her türlü öğretmen, rehber öğretmen, veli görüşü, veli toplantısı tutanakları

Hastalık ve alerji bilgileri, Gelişim bilgileri, Sağlık bilgisi, Aşı Bilgileri, Kan Grubu

 

2- Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir.

Kayıt sürecinin başlatılması, kayıt sürecinde toplanması gereken evraklara yönelik dosyaların düzenlenmesi,

Okul tarafından sunulan program ve eğitimlerin kapsam ve içerik açısından planlanması, ihtiyaç duyulduğu takdirde çeşitli eğitim öğrenim süreçlerinde kullanılması,

Öğrencilerin kişisel, akademik ve psikolojik durumlarının değerlendirilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi, öğrenciye yönelik değerlendirmelerin ve öğretmen gözlemlerinin kayıt altına alınarak durum takibinin yapılması,

Sağlık bilgilerinin acil müdahale gerektiği takdirde yetkili sağlık personeli ve yetkili makamlarla paylaşılabilmesi,

Ücret yönetimi, ödemeler ile ilgili planlamanın gerçekleştirilmesi, takip edilmesi ve kayıt altına alınması,

Çalışanların-öğretmenlerin iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi,

Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,

İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası, Kamera kayıtlarının kaydedilmesi suretiyle güvenliğin sağlanması.

 

3- Okul tarafından toplanan kişisel veriler yasal düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uygun şekilde, kişisel verinin türüne bağlı ve amaçla sınırlı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı, Yargı Mercileri ve diğer kanunen yetkili kamu ve özel kurumlarla, sözleşme ilişkisi içerisinde olunan gerçek ya da tüzel kişilere, hukuk ve mali danışmanlara, denetçilere ve açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarının bulunması durumunda yurtiçinde veya yurtdışına aktarılabilir.

 

4- Kişisel verileriniz sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda toplanabilir. İşlenen kişisel verilerinizin güncel olup olmadığına, buna ilişkin kontrollerin yapılmasına dikkat edilir. Veri sahiplerine bu kapsamda doğru ve güncel olmayan verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini isteme hakkı tanınır. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini engellemek amacıyla okulumuzca gerekli tedbirler alınmıştır.

 

5- 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi gereğince Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ’de düzenlenen yöntemlerle veri sorumlusuna iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede – en geç otuz gün içinde- ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen hakları kullanmak için kimlik belgeleri ile birlikte yazılı ve imzalı dilekçenizi ya da Veri Sahibi Başvuru Formu’nu okulumuza ulaştırmanız gerekmektedir.